Конкурс за длъжност „Главен юрисконсулт“ в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Съобщение по чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Система за определяне на резултатите

Списък на допуснатите кандидати до втори етап – интервю

Съобщение по чл.44 ал.4 НПКПМДС