ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ

Звено за административно обслужване

Административни звена, обслужващи издаването на акта

Дирекция „Административно- правно, финансово и стопанско обслужване”:

адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол,

 гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 71, п.к. 8600

ел. адрес: rzi-yambol@mh.goverrment.bg

телефон: (046)663171,(046)663170

приемно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден

Дирекция „Обществено здраве”,

Отдел „Държавен здравен контрол“

Отдел „Лабораторни  изследвания“

Задължени лица:

Лиляна Пеева Христова-Георгиева-началник на отдел ДЗК

Таня Петкова-началник на отдел ЛИ

адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол,

 гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 71, п.к. 8600

приемно време: от 10.00 ч. до 12.00 ч

телефон: 046 663 170

 

 

 

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

 1. Закон за защита от шума в околната среда;
 2. Закон за здравето;
 3. Закон за устройство на територията;
 4. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето;
 5. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето за издаване на експертно становище.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЦелЦелта на настоящата процедура е да се укажат реда и условията за издаване на становище от Директора на РЗИ по реда на чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда.

Предмет становище за съответствие е част от процедурата по чл. 16б от Закон за защита от шума в околната среда при подаване на заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, както и за промяна на работното им време.

 

Б. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

 • КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН – Становището относно спазването на граничните стойности на показателите за шум се издава от директора на РЗИ.

 

 1. ЗАЯВИТЕЛ – физически лица; юридически лица; еднолични търговци.

 

 1. ТАКСИ

За предоставяне на услугата се заплаща:

 1. Такса в размер на 40 лв., съгласно приложение № 4 към чл. 29г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето;
 2. В случай на контролно измерване на РЗИ при издаване на становището – по 7 лв. за всяка точка на измерване, съгласно приложение № 4, (код 01.04.01и код 01.04.02) към чл. 29г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

 Таксата може да бъде платена по следните начини:

– на гише в административно звено за обслужване в брой;

-на гише в административно звено за обслужване на ПОС терминал;

– по банков път:

Банкова сметка на РЗИ-Ямбол

IBAN: BG22UBBS80023110739810, BIC: UBBSBGSF

При банка ОББ АД клон Ямбол

ЕИК 1760306041

 

 1. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Становището е безсрочно. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

 

VII.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум.

Постигане на целта спазване на установените с нормативен акт здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите от вредното въздействие на шума.

 

VIII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление по образец
 2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на

територията – при промяна на предназначението на помещението;

 1. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;
 2. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
 3. протокол от извършено измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум, излъчван от обекта през различните части на денонощието, попадащи в обхвата на рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, проведено от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум.
 4. документ за платена такса

 

VIII.1. Образци и формуляри

Образец на заявление

Образец на декларация

 

В. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. IX. Движение на входираните документи и подготовка на административния акт

Физическите, юридическите лица и едноличните търговци подават в Звеното за административно обслужване заявление по образец за издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.

Заявлението може да бъде подадено на място, по електронен път или устно.

При подаване на заявлението по електронен път:

 – заявлението следва да е подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;

 • документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png) и Microsoft Outlook Express (*.eml);
 • документите да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст;
 • документите да не съдържат препратки към други електронни адреси;
 • сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч);
 • файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
 • общият обем на заявлението и файловете да не надхвърля 5 МБ.

Прилаганите към заявлението копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“, независимо дали са на хартиен носител или сканирани.

Заявлението може да бъде подадено и устно, като в този случай служител от Звеното попълва необходимите документи, които се подписват от служителя и заявителя. Към заявлението се прилагат документите, посочени в т. VIII.

Регионалната здравна инспекция издава становището за спазване на граничните стойности на показатели за шум в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола от измерването на акредитираната лаборатория.

При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените от заявителите документи се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни.

В срок до 10 дни от изтичането на срока на предписанието, регионална здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията и съставя протокол.

Регионална здравна инспекция издава становището  при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването и/или от отстраняване на непълнотите в документите.

При констатиране на неизпълнение на предписанието директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището и в срок до 7 дни писмено уведомява заявителя. В този случай процедурата по издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показатели за шум се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

Становището се издава в 3 екземпляра, от които: един за заявителя, един за архива на РЗИ и един за отдел „ДЗК“, Д „ОЗ“ на РЗИ. Към единия от двата екземпляра, които остават в РЗИ се съхраняват и приложените документи.

При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището се издава ново становище по същия ред.

 

Х. НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА

Становището относно спазване на граничните стойности на показателите за шум се получава от заявителя по начин указан в подаденото от него заявление, а именно:

 • на място – лично (респективно чрез упълномощен представител) срещу подпис, в Звеното за административно обслужване на РЗИ;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес като заявителя декларира, че пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща като:

а) вътрешна препоръчана пощенска пратка;

б) вътрешна куриерска пратка;

в)международна препоръчана пощенска пратка;

 • по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

ХI РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА:         

По реда на Административно – процесуалния кодекс в 14 дневен срок.

 

Образци за изтегляне:

Заявление

Декларация