ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК 
* РКМЕ към РЗИ – гр.Ямбол

Адрес: ул.“Панайот Хитов“ № 30 /сградата на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД/

Документи за ТЕЛК се подават:

  • на място в РКМЕ
  • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.Ямбол, ПК 8600, ул. „Димитър Благоев“№71, РЗИ-Ямбол, за РКМЕ

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ  – ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „Димитър Благоев“ №71 за РКМЕ

За информация, във връзка с медицинската експертиза:

РКМЕ
РАБОТНО ВРЕМЕ с граждани: Всеки работен ден  от 08:30ч. до 13:00ч.
телефон за информация   0879069579 – всеки работен ден от 13.00ч. до 15.00ч.

лице за контакти: ст.специалист Жасмина Лекова

 
 
* ТЕЛК №2810

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ : 0878951477 

всеки работен ден  от 13.00 до 15.00 ч.

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ – ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ №30

ВАЖНО

Съгласно § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (дв, бр. 28 от 2020 г.),  В сила от 01.07.2022 г., Обн. ДВ. бр.53 от 8 юли 2022г.  се създава § 20а:

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г.

В срок до 20 юли 2022 г. РЗИ Ямбол ще  предостави на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане информация за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г.

Съгласно &20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за оределяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по времето на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ПЕЧАТ „ВЛЯЗЛО В СИЛА“ ВЪРХУ РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК НЯМА ДА СЕ ПОСТАВЯ ! НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.112а  ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Документи за ТЕЛК се подават:

  • на място в РКМЕ
  • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.Ямбол, ПК 8600, ул. „Димитър Благоев“№71, РЗИ-Ямбол, за РКМЕ

             В  РКМЕ се подават документи по следните поводи:

  • Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност
  • Преосвидетелстване по повод влошено състояние
  • Освидетелстване по повод ползване на социални придобивки
  • Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16 годишна възраст за определяне на процент на степента на намалена възможност за социална адаптация
  • Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност
  • Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14 дневен срок

Необходими документи за освидетелстване на лицето от ТЕЛК:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общо практикуващия лекар (ОПЛ)
Медицинско направление се изготвя от ОПЛ в следните случаи:
– лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор)
– деца до 16 годишна възраст
– безработни в трудоспособна възраст с хронични заболявания, които не ползват временна нетрудоспособност
Когато лицето е за  освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка № 119/ МЗ).

2. Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ горепосочените изисквания
3. Етапна епикриза от ОПЛ
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания
5. Ксерокопие на епикризи от болнични заведения
6. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР – изискват се само при определени заболявания
7. Молба-декларация (по образец на МЗ – попълва се в РКМЕ)
8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст

   Необходими документи за преосвидетелстване поради влошено състояние на лицето от ТЕЛК:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаване на определен етап и довели до нови функционални нарушения
2. Медицински протокол за влошено състояние се изготвя от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишно
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния
6. Молба-декларация (по образец на МЗ – попълва се в РКМЕ)