Заявление-декларация за представяне пред ТЕЛК
 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ-ЯМБОЛ

 РАБОТНО ВРЕМЕ С  ГРАЖДАНИ :

От ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК  ОТ 8:30 ДО 13:00ЧАСА;

 АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ:

ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „Димитър Благоев“ №71 за РКМЕ

 ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

0878 541 093; 0879 069 579

/ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13.00ч. ДО 15.00ч./

 1. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК:

Документи за ТЕЛК МОГАТ да бъдат подадени по следните начини:

 • на място в РКМЕлично или чрез законен представител/упълномощено лице
 • по електронен път чрез  Електронната система на медицинската експертиза – изисква се електронен подпис
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.Ямбол, ПК 8600, ул. „Димитър Благоев“№71, РЗИ-Ямбол, за РКМЕ
 1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК

Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи,

Заявление-декларация, с придружаваща медицинска документация се подава  за:

 1. освидетелстване;
 2. редовно преосвидетелстване;
 3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
 4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
 5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

    Документи за освидетелстването/преосвидетелстването се подават в РКМЕ по района на постоянния адрес на лицето, като това се удостоверява с документ за самоличност или по района на настоящия му адрес, ако е регистрирано на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението в РКМЕ, като това се доказва с удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината.

 • НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТА КЪМ ТЕЛК СЕ ИЗВЪРШВА ОТ:
 1. Личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар, когато е налице трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност. Насочването се извършва с „Медицинско направление за ТЕЛК“, което личният лекар въвежда в електронна система на медицинската експертиза. По искане на лицето, регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето;
 2. ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ при предхождаща временна неработоспособност, който се въвежда от ЛКК в електронната система на медицинската експертиза.  По искане на лицето, регистрираният Медицински протокол се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето. Протоколът се представя в РКМЕ  не по-късно от 3 дни  от издаването му
 3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЛИЦАТА ПОДАВАТ В РКМЕ :
 4. Заявление-декларацията по образец
 5. Направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК;
 6. Медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от актуални медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар и са извършени през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК или издадени след предходно преосвидетелстване.

При подаване на документи за освидетелстване/ преосвидетелстване от ТЕЛК чрез лицензиран пощенски оператор е необходимо да представите задължително:

 • Заявление-декларация попълнено от лицето, което ще се освидетелства/ преосвидетелства;
 • Направление за ТЕЛК от личен лекар или Медицински протокол от ЛКК.
 • Медицинска документация, доказваща здравословното състояние: епикризи от пролежаване в болница; етапна епикриза; амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; резултати от лабораторни, образни и други изследвания; 

      В изпратеното заявление-декларация, всички реквизити трябва да бъдат точно попълнени, включително данни от документ за самоличност – лична карта на лицето или родител; данни от Акт за раждане на дете и да е посочен телефонен номер за връзка. Задължително да е положен подпис на заявител и дата, както и как желае лицето да получи експертното решение – лично или чрез упълномощено лице /в случая от ТЕЛК в страната/ , по пощата чрез лицензиран пощенски оператор  или  по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление – чрез системата за сигурно електронно връчване.

 

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви,  че с въведените промени в нормативната уредба, считано от 21.06.2024г. разпределението на заявленията, подадени по повод трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане ще се извършва централизирано на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната електронно чрез функционалност, създадена в Електронната система на медицинската експертиза  и няма да бъде необходимо явяването им пред ТЕЛК.

* ТЕЛК №2810
* ТЕЛК №2811

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ : 0878951477 

всеки работен ден  от 13.00 до 15.00 ч.

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ – ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ №30

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ПЕЧАТ „ВЛЯЗЛО В СИЛА“ ВЪРХУ РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК НЯМА ДА СЕ ПОСТАВЯ ! НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.112а  ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО